Wat wij geloven

Wat wij geloven

De gemeente gelooft en belijdt het volgende:

 1. God heeft Zichzelf bekend gemaakt door de Bijbel, door Zijn Zoon Jezus Christus, in de schepping en in de geschiedenis.
 2. God is eeuwig, heilig, waarachtig en één in wezen en maakt Zich bekend in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 3. De Bijbel bestaat uit 66 canonieke boeken. Ze is door de Heilige Geest geïnspireerd en daarom volledig betrouwbaar en heeft daarom het hoogste gezag over leer en leven.
 4. Jezus Christus is gezonden door de Vader om de verloren mensheid te redden, is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, is volkomen God en volkomen mens, is gekruisigd, is voor de mens in de plaats gestorven, is neergedaald in het dodenrijk, is lichamelijk uit de doden opgestaan en naar de hemel gegaan, waar Hij zich aan Gods rechterhand, vanwaar Hij terug zal komen om het eeuwige plan van God te voltooien.
 5. De Heilige Geest is volledig God. Hij woont in allen die opnieuw geboren zijn, stelt alle gelovigen in staat een heilig leven te leiden, te getuigen van- en te werken voor Jezus Christus en staat er garant voor dat alle kinderen van God in het hemels Vaderhuis komen.
 6. God heeft de schepping in zes dagen vorm gegeven en de mens geschapen naar zijn beeld en in staat van onschuld. Daarop volgde in Adam de zondeval van de mens. Als gevolg daarvan is elk mens vanaf zijn prilste begin een zondaar, hoewel hij Gods beelddrager blijft en is elk mens onderworpen aan Gods oordeel. God heeft beloofd dat de schepping verlost zal worden.
 7. God biedt uit genade de verlossing aan die Jezus Christus in Zijn komst, kruisdood en opstanding heeft volbracht. Het offer van Christus is afdoende en bedoeld voor alle mensen; maar alleen diegenen, die zich bekeren en door geloof op Gods aanbod ingaan, ontvangen vergeving van zonden worden behouden.
 8. Door de eenwording met Jezus Christus worden gelovigen leden van zijn lichaam, de Gemeente, die in elke tijd en op allerlei plaatsen zichtbaar wordt in plaatselijke gemeenten. Daar worden de gelovigen ingeschakeld bij de dienst aan God en worden doop en avondmaal bediend.
 9. Jezus Christus zal terugkomen om de gelovigen bij Zich te nemen, om op te treden als Verlosser en Rechter en om Gods Koninkrijk op aarde op te richten. Uiteindelijk zal Jezus Christus Zichzelf en alles aan de Vader onderwerpen. De doden zullen opgewekt worden en het eindoordeel zal plaats vinden. Ongelovigen zullen tot de eeuwige straf ingaan, kinderen van God zullen tot het eeuwige leven ingaan.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).