Missie en Visie

Missie en Visie

Missie

Wij zijn een gemeente die Gods heerlijkheid, geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus, willen weerspiegelen.

Romeinen 8:29

Toelichting: Onze missie geeft onze bestaansreden weer. In de missie willen we niet onze activiteit beschrijven maar Gods activiteit in ons. Dit voorkomt vruchteloos activisme en voorkomt prestatiedwang.

Visie

Wij eren God door toegewijde discipelen van de Heere Jezus Christus te zijn en te maken (Matt. 22:37-39 & Matt. 28:19)

Toelichting: De visie is onze droom hoe wij gestalte willen geven aan onze missie. De allereerste roeping van de gemeente, het lichaam, is om het Hoofd te eren. Onder andere in de Psalmen zien we heel duidelijk de opdracht om God te aanbidden (o.a. Ps. 95:1-7). Met ‘God eren’ verwijzen we naar het ‘Grote Gebod’: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22:37-39). Iedere gelovige is een discipel (leerling, volgeling, vertrouweling) van Jezus Christus en in Lucas. 9:23-25 lezen we dat de Heere Jezus toewijding eist van Zijn discipelen.
Op grond van de ‘Grote Opdracht’ (Matt. 28:19) zijn discipelen geroepen om discipelen te maken.

Doelstellingen

Om doelstellingen te kunnen onderscheiden hebben we vier pijlers om onze visie te realiseren:

 1. De gemeente als schuilplaats. We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar God. We willen een veilige plek zijn waar mensen in de hectiek en complexiteit van deze maatschappij worden opgevangen in hun zoektocht naar de zin van het leven.  We gaan niet wachten tot mensen die schuilplaats hebben gevonden maar gaan erop uit om mensen deze plek aan te bieden. Deze plek is niet gebonden aan een gebouw, maar is gebaseerd op relaties die we met mensen aangaan. Jezus ging naar de mensen toe en toonde ontferming en bewogenheid. Dit willen wij weerspiegelen. We willen laten zien en laten horen dat Jezus Christus de ultieme schuilplaats is en dat er bescherming is voor het oordeel van God in het bloed van Zijn Zoon (1 Joh. 1:7).  Dat alleen kan ons in Gods nabijheid brengen (Hebr. 10:19) en alleen dan schuilen we onder de schaduw van Zijn vleugels.
  We willen pastorale zorg bieden waarin we het belang willen laten zien van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
 2. De gemeente als rustplaats. Wij willen als gemeente een plaats van toerusting bieden aan mensen die Jezus beter willen leren kennen. Rust wordt beloofd als we het juk van de Heere Jezus op ons nemen (Matt. 11:27-30). Hiermee wordt bedoeld dat wij het leven en de leer van Jezus leven en uitleven. Dit gezegde werd in het oude Israël gebruikt voor iedere rabbi die zijn en zijn leer deelde met zijn discipelen. Door de Bijbel te bestuderen leren we principes om onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen en dat geeft rust. Zo willen wij als gemeente een rustplaats zijn waar de ontmoeting met God en elkaar centraal staat.  Die rust willen we onderwijzen in een sfeer van ontspanning en bezinning. Als gemeente zoeken we naar wegen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ieder nodig heeft, maar iedere persoon blijft zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijke groei. Pastorale zorg heeft als doel geestelijke volwassenheid te bevorderen, is gericht op verandering naar het beeld van de Heere Jezus en is gericht op herstel tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (Efeze 4:11-15).
 3. De gemeente als oefenplaats. Wij willen als gemeente een uitdagende en behulpzame sfeer bieden om Jezus in praktische zin te volgen. We willen dat iedere discipel gaat ontdekken wat zijn taak/bediening is in de gemeente (1 Kor. 12:18).  Op basis van talenten die God gegeven heeft, het leren verstaan van Zijn wil, en door te oefenen zoeken we samen naar de juiste bediening. Wij geven elkaar de ruimte om te oefenen, en om fouten te mogen maken en van die fouten te leren. De toerusting is praktisch en wij besteden veel aandacht aan concrete toepassingen en handvatten voor het dagelijks leven. Binnen de gemeente is er ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen en middelen die aansluiten bij deze manier van leren en ontwikkelen. Zo willen we een klimaat van geestelijke groei bevorderen. Naast deze ruimte creëren wij ook veiligheid door (Bijbelse)kaders te scheppen waarbinnen iedereen zich kan en mag bewegen.
 4. De gemeente als uitvalsbasis. Als gemeente  zoeken we actief naar mogelijkheden om mensen kennis te laten maken met het Evangelie. We willen de liefde die God voor deze wereld heeft, uitdragen en uitleven. We zijn gericht op uitbreiding van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Door gemeentestichting en/of initiatieven die gericht zijn op maatschappelijke betrokkenheid willen we dichtbij de mensen staan in Emmeloord en de rest in de Noordoostpolder. We zenden ook gelovigen uit buiten deze regio die daartoe roeping ervaren en wiens roeping ook door de gemeente wordt herkend en erkend.

Dat houdt in dat we:

 • In alles wat we doen willen we God eren.
 • In alles wat we doen zal onze toewijding blijken.
 • In alles wat we doen zijn we erop gericht om als discipel van Jezus Hem te volgen en van Hem te leren.
 • In alles wat we doen zijn we erop gericht om discipelen te maken.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).