ANBI

ANBI

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Missie, Visie en Doelstelling
 4. Beleidsplan
 5. Beloningsbeleid
 6. Verslag van activiteiten
 7. Financiële verantwoording

Algemeen

ANBI naam van de gemeente: Vrije Baptistengemeente Emmeloord
RSIN nummer VBG Emmeloord: 805811709
Kamer van Koophandel nr.: 52675211
Website adres: vbg-emmeloord.nl
Bezoekadres: Wilgenlaan 4, 8302 AM, Emmeloord
Postadres: Wilgenlaan 4, 8302 AM, Emmeloord
Telefoonnummer: 0527617224
E-mailadres: info@vbg-emmeloord.nl

Bestuurssamenstelling van de Fontein

De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Dit orgaan bestaat uit bestuurlijk oudsten en pastorale oudsten. Zij vergaderen zowel afzonderlijk als gezamenlijk. De Raad van Oudsten bestaat uit tenminste vijf broeders. De voorganger maakt deel uit van de Raad van Oudsten.

Missie, Visie en Doelstelling van de Fontein

Onze missie luidt:
Wij zijn een gemeente die Gods heerlijkheid, geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus, willen weerspiegelen. (Rom. 8:29)

Toelichting:
Onze missie geeft onze bestaansreden weer. In de missie willen we niet onze activiteit beschrijven maar Gods activiteit in ons. Dit voorkomt vruchteloos activisme en voorkomt prestatiedwang. Gods Geest woont in iedere gelovige en door Zijn Geest is het Gods activiteit dat Hij ons wil veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. Een verandering naar de karakter-eigenschappen van de Heere Jezus. Deze vrucht van de Geest vinden we terug in Gal. 5:22.

Onze visie

Wij eren God door toegewijde discipelen van de Heere Jezus Christus te zijn en te maken (Matt. 22:37-39 & Matt. 28:19)

Toelichting:
De visie is onze droom hoe wij gestalte willen geven aan onze missie. De allereerste roeping van de gemeente, het lichaam, is om het Hoofd te eren. Onder andere in de Psalmen zien we heel duidelijk de opdracht om God te aanbidden (o.a. Ps. 95:1-7). Met ‘God eren’ verwijzen we naar het ‘Grote Gebod’: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. (Matt. 22:37-39). Iedere gelovige is een discipel (leerling, volgeling, vertrouweling) van Jezus Christus en in Lucas. 9:23-25 lezen we dat de Heere Jezus toewijding eist van Zijn discipelen. Op grond van de ‘Grote Opdracht’ (Matt. 28:19) zijn discipelen geroepen om discipelen te maken.

Doelstellingen

Om doelstellingen te onderscheiden hebben we vier pijlers om onze visie te realiseren:

 1. De gemeente als schuilplaats. We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor mensen die op zoek zijn naar God. We willen een veilige plek zijn waar mensen in de hectiek en complexiteit van deze maatschappij worden opgevangen in hun zoektocht naar de zin van het leven. We gaan niet wachten tot mensen die schuilplaats hebben gevonden maar gaan erop uit om mensen deze plek aan te bieden. Deze plek is niet gebonden aan een gebouw maar is gebaseerd op relaties die we met mensen aangaan. Jezus ging naar de mensen toe en toonde ontferming en bewogenheid. Dit willen wij weerspiegelen. We willen laten zien en laten horen dat Jezus Christus de ultieme schuilplaats is en dat er bescherming is voor het oordeel van God in het bloed van Zijn Zoon (1 Joh. 1:7).  Dat alleen kan ons in Gods nabijheid brengen (Hebr. 10:19) en alleen dan schuilen we onder de schaduw van Zijn vleugels. We willen pastorale zorg bieden waarin we het belang willen laten zien van een persoonlijke
  relatie met Jezus Christus.
 2. De gemeente als rustplaats. Wij willen als gemeente een plaats van toerusting bieden aan mensen die Jezus beter willen leren kennen. Rust wordt beloofd als we het juk van de Heere Jezus op ons nemen (Matt. 11:27-30). Hiermee wordt bedoeld dat wij het leven en de leer van Jezus leven en uitleven. Dit gezegde werd in het oude Israël gebruikt voor iedere rabbi die zijn en zijn leer deelde met zijn discipelen. Door de Bijbel te bestuderen leren we principes om onvoorwaardelijk op Hem te vertrouwen en dat geeft rust. Zo willen wij als gemeente een rustplaats zijn waar de ontmoeting met God en elkaar centraal staat.  Die rust willen we onderwijzen in een sfeer van ontspanning en bezinning. Als gemeente zoeken we naar wegen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat ieder nodig heeft, maar iedere persoon blijft zelf verantwoordelijk voor zijn geestelijke groei. Pastorale zorg heeft als doel geestelijke volwassenheid te bevorderen, is gericht op verandering naar het beeld van de Heere Jezus en is gericht op herstel tot bruikbaarheid voor het Koninkrijk van God (Efeze 4:11-15).
 3. De gemeente als oefenplaats. Wij willen als gemeente een uitdagende en behulpzame sfeer bieden om Jezus in praktische zin te volgen. We willen dat iedere discipel gaat ontdekken wat zijn taak/bediening is in de gemeente (1 Kor. 12:18).  Op basis van talenten die God gegeven heeft, het leren verstaan van Zijn wil, en door te oefenen zoeken we samen naar de juiste bediening. Wij geven elkaar de ruimte om te oefenen, en om fouten te mogen maken en van die fouten te leren. De toerusting is praktisch en wij besteden veel aandacht aan concrete toepassingen en handvatten voor het dagelijks leven. Binnen de gemeente is er ruimte om te experimenteren met nieuwe vormen en middelen die aansluiten bij deze manier van leren en ontwikkelen. Zo willen we een klimaat van geestelijke groei bevorderen. Naast deze ruimte creëren wij ook veiligheid voor (Bijbelse) kaders te scheppen waarbinnen iedereen zich kan en mag bewegen.
 4. De gemeente als uitvalsbasis. Als gemeente  zoeken we actief naar mogelijkheden om mensen kennis te laten maken met het Evangelie. We willen de liefde die God voor deze wereld heeft, uitdragen en uitleven. We zijn gericht op uitbreiding van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Door gemeentestichting en/of initiatieven die gericht zijn op maatschappelijke betrokkenheid willen we dichtbij de mensen staan in Emmeloord en de rest in de Noordoostpolder. We zenden ook gelovigen uit buiten deze regio die daartoe roeping ervaren en wiens roeping ook door de gemeente wordt herkend en erkend.

Dat houdt in dat we:

 • In alles wat we doen willen we God eren.
 • In alles wat we doen zal onze toewijding blijken.
 • In alles wat we doen zijn we erop gericht zijn om als discipel van Jezus Hem te volgen en van Hem te leren.
 • In alles wat we doen zijn we erop gericht om discipelen te maken.

Beleidsplan

Zoals uit onze visie blijkt is discipelschap (het volgen van Jezus Christus) het belangrijkste strategische thema van de Vrij Baptistengemeente Emmeloord. Daarnaast zijn er belangrijke thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in ‘discipelschap’, zoals: gerichtheid op de niet-gelovige mens en samenleving, leiderschapsontwikkeling (Timoteussen), onderwijs gericht op toerusting, eenheid in theologische en ethische uitgangspunten, huwelijk en gezin en zendingsbeleid.

Beloningsbeleid

Drie personen ontvangen een financiële vergoeding voor hun diensten. Dat zijn de voorganger (als pseudo-ondernemer), de missionair werker (in loondienstverband) en de administratief medewerker (in loondienstverband).

Bij de bezoldiging volgt de Vrije Baptistengemeente Emmeloord de richtlijnen van het Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken (SKB). Het SKB kent drie schalen gerelateerd aan het aantal leden. Een schaal voor gemeenten met 350 of minder leden, een schaal voor gemeenten met 350 tot 550 leden, en een schaal voor gemeenten met meer dan 550 leden. Het systeem is zo opgezet dat in een periode van 20 dienstjaren de maximum vergoeding bereikt wordt. Nul dienstjaren corresponderen met de aanvangsvergoeding. Heeft iemand eerst een ander beroep uitgeoefend dan wordt rekening gehouden met bijtelling van ambtsjaren op grond van leeftijd, te beginnen bij 27 jaar. Dit betekent dat iemand van 40 jaar 13 dienstjaren meegeteld krijgt. Het SKB past jaarlijks per 1 januari de schalen aan naar de indexatie van het eerst gepubliceerde CBS-cijfer CAO lonen per uur inclusief bijzondere beloningen sector Openbaar Bestuur (75) over 1 juli t/m 30 juni voorafgaand. Deze aanpassing wordt – indien zulks mogelijk is – bekend gemaakt in oktober van het voorafgaand jaar.

Vaststelling van onkostenvergoedingen wordt in overleg met de bestuurlijke oudsten vastgesteld.

Verslag van activiteiten

De gemeente telt op 31 december 2022 393 leden. Er is 1 voorganger die zich voor 40 uur per week inzet.

Naast de zondagse diensten en de diverse hieronder genoemde werkvelden komen de gemeenteleden tweewekelijks bij elkaar in huiskringen. Deze huiskringen zijn en blijven het kloppend hart van onze gemeente.

De Fontein heeft, om de uitvoering van haar missie en beleid vorm te geven, een aantal taakgroepen gevormd. Per taakgroep worden hieronder de activiteiten weergegeven.

Kinderwerk

De visie van de taakgroep kinderwerk is:
“Het kinderwerk is een veilige plek voor kinderen waar zij rondom de Bijbel samenkomen en zich ontwikkelen tot volgelingen van Jezus Christus.”

Op elke zondag morgen is er voor de kinderen van de verschillende leeftijdsgroepen een speciaal kinderprogramma. De kinderen komen bij elkaar in kleine groepen van leeftijdsgenoten.

Tijdens de ochtendsamenkomsten is er ook opvang voor baby’s en kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Bij de crèche worden de kinderen verzorgd en kunnen ze in een rustige, veilige omgeving spelen en slapen.

Jeugdwerk

De visie van het jeugdwerk is elkaar en Jezus ontmoeten!
Op een ontspannen manier gaan we samen op weg om te ontdekken wie Jezus is en hoe we met Hem kunnen leven. Zo geven we Hem steeds meer de ruimte om richting te geven aan ons leven. Dat maakt ons mooie, dienstbare mensen. Het grote Gebod is hierbij ons motto: Luc. 10:27 – ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’

Het Grote Gebod en de Grote Opdracht uit Matteus 28:19-20 zijn samen opgenomen in de formulering van onze visie en doelstellingen:

 • BEREIKEN: Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn discipelen te maken
 • VERBINDEN: Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest
 • GROEIEN: Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd
 • EREN: Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart
 • ONTDEKKEN: Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf

Deze vijf gebieden zullen mee spelen in alle activiteiten van het jeugdwerk. Als jeugdleiding willen we bewust werken aan de betrokkenheid en de onderlinge relaties. Gods woord, de Bijbel en gebed zullen daarin centraal staan.

Diensten

In de zondagochtenddiensten ligt de nadruk op geloofsopbouw. De diensten worden gevuld door samenzang, gebed, mededelingen en prediking uit Gods woord. De woordverkondiging is bedoeld om de gelovigen te bemoedigen, te vormen, te troosten en te corrigeren. De prediking neemt een belangrijke plaats in tijdens de diensten van de Fontein. Periodiek zijn er diensten met een speciaal karakter, zoals Kerk, School & Gezins diensten, doopdiensten en jeugddiensten.

Muziek en techniek

De diensten worden technisch ondersteund door verschillende teams van technici. Hierbij valt te denken aan licht, geluid en cameraopname. De diensten worden muzikaal ondersteund door muziekteams (bands en zangleiding). Aanbidding door middel van zang en muziek is een wezenlijk onderdeel van de diensten. Dat geldt voor alle diensten en alle leeftijdsgroepen. Voor de voorbereiding van deze diensten en activiteiten zijn aparte programmateams actief, die ook de zorgdragen voor de coördinatie, regie van de diensten en activiteiten zelf.

Gemeentezorg

De taakgroep Gemeentezorg heeft als hoofddoel mensen verder te helpen in hun ontwikkeling om meer op Jezus te lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die een volledige ontplooiing van een persoon of relaties in de weg staan. Samen met de hulpvrager kan gezocht worden naar de geschikte pastorale, diaconale of specialistische (soms buiten de Fontein) zorg.

Onderwijs

Onderwijsavonden, cursussen

Zending

Vanuit de Fontein is er een zendingswerkgroep actief welke de uitgezonden zendelingen vanuit de gemeente ondersteund. Ook wordt er actief meegewerkt aan het Vluchtelingenwerk in de Noordoostpolder en worden er evangelisatie activiteiten ontplooid op verschillende momenten van het jaar.

Secretariaat

Hieronder valt de communicatie naar buiten en binnen toe d.m.v de website & mededelingenblad, de ledenadministratie en het secretariaatswerk wat door 2 personen wordt ingevuld, algemeen secretaris en bestuurlijk secretaris ter ondersteuning van de bestuurlijke raad.

Beheer

Hieronder valt het beheer van het gebouw en diverse ondersteunende teams, zoals:

 • Verhuur: dit team verzorgt de coördinatie van verschillende verhuur activiteiten in het gebouw. 
 • Kosters: op werkdagen en op zondagen is er een beheerder die bezoekers ontvangt, er voor Zorgt dat het gebouw warm is en weer afgesloten wordt.
 • Catering: dit team draagt zorg voor het verstrekken van koffie, thee en ranja en zo nodig snacks en maaltijden rondom kerkdiensten en (gemeentelijk) activiteiten in het gebouw.
 • Tuinwerkgroep: dit team verzorgt de tuin rondom het gebouw van de Fontein.
Financiën

Toelichting:

 • De leden van de Fontein dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.
 • De Fontein ontvangt geen overheidssubsidie.
 • Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.
 • Personeelskosten betreffen de personele kosten van de voorganger en betaalde medewerkers.
 • Overige kosten betreffen kosten van gemeenteactiviteiten, algemene kosten en uitgaven zending.

Financiële verantwoording

Staat van Baten en Lasten jaar 2022:

  Werkelijk
jaar 2022

Werkelijk
jaar 2021

Begroting
jaar 2023
BATEN      
Bijdrage leden en vaste gasten 253.4581 253.760 297.830
Overige inkomsten 25548 11603 12.500
  278.999 265.363 310.330
LASTEN      
Personeelskosten 124.400 118.776 129.500
Exploitatiekosten gebouw 47.352 41.467 55.100
Reservering onderhoud 19.350 18.000 22.950
Uitgaven taakgroepen 80.961 76.638 86.720
Overige kosten 3.939 4.309 3.400
  276.002 259.190 297.670
       
RESULTAAT 2.997 6.173 12.660

De jaarrekening 2022 is goedgekeurd in een (online) gemeentevergadering op dinsdag 11 april 2023.

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).