Ali’s getuigenis

Ali’s getuigenis

Een moslim die Jezus Christus leert kennen

Ali Afzali

Als Moslim ben ik mijn land ontvlucht. In Nederland hebben verschillende Christenen mij het evangelie van Jezus uitgelegd.

Een nieuwe schepping

Tijdens mijn verblijf in verschillende AZC’s heb ik plaatselijke kerkdiensten, Bijbelstudies en doopdiensten meegemaakt. Tijdens mijn verblijf op het AZC Luttelgeest kreeg ik goed onderwijs over de doop en alles wat daarbij belangrijk is. Toen heb ik ingezien dat ik een verloren mens was en dat ik ook Jezus nodig ben in mijn leven. Dat had weer tot gevolg dat ik mij heb laten dopen. Romeinen 6:1-7 zegt dat we door het geloof en de doop dus één geworden zijn met Hem, één in dood en leven. Zo ben ik een lid van het lichaam van Christus geworden. De wedergeboorte en een nieuwe schepping zijn. 2 Kor. 5:17-18 zegt:
Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, al het oude is dan voorbij en het nieuwe is gekomen.
Ja, ik heb een nieuwe schepping ontvangen.

Ik mocht elke maand deelnemen aan de avondmaalsviering in de kerk, zoals het woord van God in 1 Kor. 11:26 zegt:
Want telkens als u van dit brood eet en uit de beker drinkt, bevestigt u daarmee dat de Here gestorven is. Doe dit tot Hij terugkomt.

Eerste grote zegen van God in mijn leven is dat toen ik nog een zondaar was, heeft Hij met Zijn bloed en opstanding mij van de banden van zonde bevrijd en mijn zonden zijn vergeven.

Ongewenst werkeloos

Ik heb meerdere keren gemerkt dat God van mij houdt. Het waren moeilijke dagen voor mij in het AZC. Werkeloosheid was voor iemand als ik heel erg zwaar. In Afghanistan was ik altijd bezig met mijn werk, Ik had een eigen garage. en al vanaf de dag van mijn bewustwording over mezelf, was ik altijd druk bezig met werk. Dan ineens ben ik werkeloos, hele dagen niets doen. Gevoelens van heimwee en depressiviteit zorgden ervoor dat ik enorm overstuur was en erg leed.

Langzaam blind worden…

Toen heb ik werk gevonden en van het COA toestemming gekregen om te gaan werken. Ik mocht de magen van koeien schoon maken, dit heb ik 4 maanden gedaan. Ik kon geen ander werk vinden. Ik was niet blij met dit werk en liet dat aan God weten dat dit niet mijn werk was. Ik was immers iemand die technisch aangelegd was en een eigen autobedrijf had. Totdat ik een keer in de ochtend toen ik wakker werd, merkte ik dat ik mijn ogen niet open kon doen. Ik voelde aan mijn ogen en ontdekte dat er iets mis was met mijn ogen. Misschien had het te maken met de stank die vrij kwam bij het schoonmaken van deze koeienmagen. Enkele dagen daarna toen het niet beter werd, gaf de arts mij het advies om niet meer aan het werk te gaan. Ik was kapot van zorg en stress. Na enkele maanden stopte ik helemaal met dat werk. De arts kon niets voor mij doen. Ik ging toen bidden tot God en zei U bent mijn redder en verlosser, ontferm U toch over mijn jeugdige leven. God, ik ben blind aan het worden, wees genadig.

Gods woord zegt ons in Filippenzen 4:6 het volgende:
Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.
Dag en nacht deed ik niets anders dan bidden. Mijn lichaam en geest smeekten God om genezing. Het werd zondag, maar ik was niet in staat om naar de kerk te gaan. In de middag kwam een christen zuster genaamd Janny en vroeg of ik mee wilde gaan naar een conferentie over de Heilige Geest. In eerste instantie ging ik er niet op in, maar toen ze er op aandrong, werd er een gevoel in mijn wakker gemaakt om toch naar die bijeenkomst te gaan. Ze kwamen mij ophalen en we gingen naar een plaats genaamd Nijkerk. Het was mijn eerste keer dat ik daar ging. Ik had niet eerder zoiets meegemaakt. Er was een geestelijke sfeer vol van licht. De leden van het muziek team hadden witte kleren aan.

De kracht van gebed; genezing

Ik had een donkere bril op en tijdens de bijeenkomst bad ik tot God en zei: Hemelse Vader, geef mij het zicht in mijn ogen terug. Het was tegen eind van de bijeenkomst dat er aangekondigd werd dat een ieder die gebed nodig had, naar voren kon komen. Ik stond op van mijn plaats en ging naar voren zodat ze voor mij zouden bidden. Ik stond biddend daar te wachten, toen ik een hand op mijn schouder voelde. Ik draaide me om en zag dat een man met een baard achter mij stond en naar mijn glimlachte. Dit gaf me kracht en ik kreeg er een warm gevoel van. Ik werd emotioneel en merkte dat de tranen die uit mijn ogen kwamen, als het ware mijn ogen aan het schoonwassen waren. Ik voelde dat de ziekte uit mijn ogen wegging. Toen ik naar buiten ging, zei mijn innerlijke gevoel tegen mij, “Ali, de arts heeft niets voor je kunnen doen, maar je Hemelse Vader heeft je genezen”.

Als ik in Gods Woord lees dat toen Paulus de kerk van de Heer aan het vervolgen was, blind werd en weer genezen was, leerde ik dat voor God de Vader alles mogelijk was. In Mattheüs 7:7 staat geschreven:
Bid en u zult ontvangen waarvoor u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan.

De status van een kind van God

De tweede grote zegen was toen ik de aanwezigheid van de Heilige Geest in mijn hart heb ervaren, de zegen van de status van kind van God te worden. Ik had nooit de ware betekenis van het woord vader kunnen begrijpen, omdat ik zelf nooit een vader gekend heb om hem aan te roepen en iets aan hem te vragen. Vanaf het moment dat ik met het christendom in aanraking ben gekomen, heb ik de echte betekenis van vader begrepen en mijn hemelse Vader mogen leren kennen. Ik heb ontdekt dat we Hem als Vader mogen aanroepen. Met heel mijn wezen heb ik Hem ervaren. Dit was een grote zegen die de Here Jezus aan mij heeft gegeven.

Na een poosje kreeg ik een negatieve beschikking van de IND, maar ik zei: Vader, Uw wil mag gedaan worden. Ik kreeg toen te horen dat ik binnen een paar dagen de opvang moest verlaten. Ik maakte mij zorgen om een verblijfplaats, maar ging tot God bidden dat zoals Gods woord in Mattheüs 26:39 zegt:
Hij (Jezus) ging een paar stappen verderop en knielde met zijn gezicht op de grond en bad: “Vader! Als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet wat Ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.”“, dat zo ook mijn wil in Zijn handen mocht blijven.

Een nieuwe familie, een nieuw onderdak

Er kwam die dag dat ik de opvang in het AZC moest verlaten, toen belde een christen broeder genaamd Piet mij en zei dat ik naar zijn huis kon komen. Hij heeft mij toen naar zijn huis meegenomen en vanaf die dag zoals we in Gods woord zien dat wanneer iemand zijn land en dierbaren verliest om Zijn wil, dat men dan het meervoud ervan zal terug krijgen. Ja, ik heb hier op aarde zelf dat wonder van Hem ontvangen en ervaren. Ik had mijn familie verloren, maar Jezus Christus gaf het meervoud daarvan terug aan mij.

Daarna is mijn leven veranderd. Ik ben verder onderwijs gaan volgen. Heb mij bij een huiskring aangesloten. Die verandering gaat door ik leer nog elke dag.

Vroeger in Afghanistan was ik op zich geen dief, maar pleegde wel onnodige fraude. Bijvoorbeeld wanneer ik in mijn autogarage aan het werk was en iemand zijn auto voor reparatie bracht, dan zei ik tegen zo’n persoon dat de cilinderkop stuk was, maar in feite verving ik alleen de thermostaat terwijl ik een cilinderkop in rekening bracht. Nu ik er terug aan denk, was dat ook eigenlijk een vorm van diefstal. Geld was alles in mijn leven toen.

Gods woord die mij dit nieuwe leven heeft gegeven zegt in Mattheüs 6:25 tegen mij het volgende:
Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding!”

Tot slot

Ik ben er van overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:38-39

Ik ben dankbaar dat Jezus Christus mij een nieuw leven heeft gegeven.

Ali Afzali

  *  Contactgegevens:  * Verplichte velden

   *   Contactgegevens:   * Verplichte velden

    *    Contactgegevens:    * Verplichte velden

     *     Contactgegevens:     * Verplichte velden

      *


      * Verplichte velden

       *       Contactgegevens:
       * Verplichte velden

       Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

       Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).