Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’
Wilgenlaan 4
8302 AM Emmeloord


Referentie: KKCJ/280320

Betreft: Jaarrekening 2019

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden inzake de
jaarrekening 2019 van ons kerkgenootschap.

1.1. Samenstelling

De jaarrekening van de Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’ te Emmeloord is
door de taakgroep financien samengesteld op basis van het grootboek, vastgelegd met behulp van de appplicatie ‘Cash Flow’ en bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over het jaar 2019 met daarbij behorende toelichting.
In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.
U en andere gebruikers van de jaarrekening mogen er van uitgaan, dat de taakgroep de opdracht professioneel, vakbekwaam, zorgvuldig, integer en
objectief heeft uitgevoerd.

Resultaten

Het rapport sluit met de volgende saldi: jaar 2019 jaar 2018

  31 december 2019 31 december 2018
Eigen Vermogen € 834.327 € 819.261
Resultaat €   15.066 €   -18.661

 

Het rapport sluit met de volgende saldi: jaar 2019 jaar 2018
Wij vertrouwen erop hiermee aan onze opdracht te hebben voldaan.
Tot het geven van een toelichting zijn wij gaarne bereid.
Marknesse,
A. Wubs
Voorzitter taakgroep financiën

1.2 Algemeen

Rechtsvorm

Vrije Baptistengemeente ‘de Fontein’ heeft als rechtsvorm een vereniging.
Het kerkgenootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52675211.
De gemeente is als kerkelijke instelling aangewezen door de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De erkenning valt onder de groepsbeschikking Alliantie van Baptisten en Cama gemeenten (ABC-gemeenten).
Bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door:

 • voorzitter: de heer H.J. Bakker
 • secretaris: de heer J. Tensen
 • penningmeester: de heer J. de Boer

Kascontrole
De kascontrolecommissie heeft op 10 februari 2020 de kascontrole uitgevoerd en haar goedkeuring verleend. De kascommissie 2019 bestond uit:
de heer N. Peursum
mevrouw A.E. Weerstand-Bode
de heer R. Barkel
de heer G. Miedema

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

  jaar 2019 jaar 2018
  €      €      

Baten:

Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten 229.864 212.067
Overige inkomsten 18.193 14.521
  248.057 226.588

Lasten:

Vaste lasten 30.274 26.946
Personeelskosten 111.232 109.464
Taakgroep raad 2.934 4.569
Taakgroep kinderwerk 6.200 3.000
Taakgroep jeugdwerk 2.523 1.724
Taakgroep diensten 8.607 2.462
Taakgroep gemeentezorg 8.607 3.744
Taakgroep muziek 7.302 7.862
     
Taakgroep zending 21.680 22.065
Taakgroep beheer 12.563 15.170
Taakgroep financiën 1.085 0
Taakgroep secretariaat 6.616 6.808
Reserveringen onderhoud 17.850 12.850
Rente en kosten bank 2.872 2.202
Niet gebudgetteerde uitgaven 1.253 6.645
  232.991 223.049
Saldo baten en lasten 15.066 3.539
Afschrijvingen 0 22.2500
Resultaat 15.066 -18.661
     
1.3 Resultaatvergelijking  Jaar 2019  
Het resultaat stijgt ten gevolge van:  
Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten 17.797  
Overige inkomsten 3.672  
Taakgroep raad 1.635  
Taakgroep muziek 560  
Taakgroep zending 385  
Taakgroep beheer 2.607  
Taakgroep secretrariaat 192  
Niet gebudgetteerde uitgaven 5.392  
Afschrijvingen 22.200  
    54.440
Het resultaat daalt ten gevolge van:    
Vaste lasten 3.328  
Personeelskosten 1.768  
Taakgroep kinderwerk 3.200  
Taakgroep jeugdwerk 799  
Taakgroep gemeentezorg 4.862  
Taakgroep financiën 1.085  
Reserveringen onderhoud 5.000  
Rente en kosten bank 670  
    20.713
Per saldo neemt het resultaat toe met   33.727
     
1.4 Staat van herkomst en besteding van de middelen
  jaar 2019 jaar 2018
Op korte termijn beschikbaar    
    Vorderingen 9.076 9.339
    Geldmiddelen 190.094 93.556
  199.170 102.895
Op korte termijn verschuldigd    
    Kortlopende schulden 88.207 67.012
  88.207 67.012
OVERSCHOT 110.963 35.883
LIQUIDITEITSTOENAME   75.080
     
HERKOMST/BESTEDING MIDDELEN jaar 2019  €
Herkomst    
     Resultaat 15.066  
     Afschrijvingen 6.364  
  21.430  
    Ontvangen lening o/g 80.000  
    Mutatie financiéle vaste activa 50  
    101.480
Bestedingen    
    Aflossing en mutatie kortlopend deel/
    langlopende schulden
26.400
LIQUIDITEITSTOENAME   75.080
     

 

  *

  Contactgegevens:  *Verplichte velden

   *

   Contactgegevens:   *Verplichte velden

   Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

   Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

    *

    Contactgegevens:
    *Verplichte velden

     *
     *Verplichte velden

      *

      Contactgegevens:      *Verplichte velden

       *

       Contactgegevens:       *Verplichte velden