Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018

2.1 Balans per 31 december 2018

Activa

 31 december 201831 december 2017
 

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Grond735.000735.000
Gebouw404.988430.138
Installaties / inventaris26.93029.924
Techniek1.1551.575
 1.168.0731.196.637

Financiële vaste activa

Overige vorderingen3.755 4.955
 3.755 4.955

Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren928153
Overige vorderingen8.4116.355
 9.3396.508

Geldmiddelen

Banktegoeden91.89770.723
Kas1.6592.607
 93.55673.330
 1.274.7231.281.430

 

Balans per 31 december 2018

Passiva

 31 december 201831 december 2017
 

PASSIVA
Eigen vermogen

Vermogen 1 januari837.922854.209
Resultaat boekjaar-18.661-16.287
 819.261837.922

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen388.450388.450
 388.450388.450

Kortlopende schulden

Crediteuren8.6903.535
Te betalen kosten60.12251.523
 67.12255.058
 1.274.7231.281.430

 

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

jaar 2018jaar 2017

Baten:

Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten212.067191.312
Overige inkomsten14.52121.557
226.588212.869

Lasten:

Vaste lasten26.94629.026
Personeelskosten109.464106.752
Taakgroep raad4.5692.829
Taakgroep kinderwerk3.0007.800
Taakgroep jeugdwerk1.7242.291
Taakgroep diensten2.462945
Taakgroep gemeentezorg3.4793.288
Taakgroep muziek5.4005.100
Taakgroep onderwijs265121
Taakgroep zending22.06521.825
Taakgroep beheer15.17010.551
Taakgroep financiën08
Taakgroep secretariaat6.8086.930
Reserveringen onderhoud12.8505.000
Rente en kosten bank2.2021.097
Niet gebudgetteerde uitgaven6.6453.123
223.049206.686
Saldo baten en lasten3.5396.183
Afschrijvingen22.250022.470
Resultaat-18.661-16.287

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Op 1 januari 2006 is de verkrijgingsprijs van de inventaris en de techniek gebaseerd op de verzekerde waarde. De afschrijvingen bedragen en vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Grond: 0%
Gebouw: 3,33 – 20%
Installaties/inventaris: 6,67 – 20%
Techniek: 20%

Financiele vaste activa
Overige vorderingen De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Geldmiddelen
De geldmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan een jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit giften en van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben c.q. de prestaties zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen en giften, alsmede de in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en/of goederen.

Directe kosten
Onder de directe kosten worden verstaan de direct aan de geleverde diensten en goederen toe te rekenen kosten.

Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten, alsmede overige financieringskosten.

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*
*Verplichte velden

*

Contactgegevens:
*Verplichte velden

Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden