Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018

2.1 Balans per 31 december 2018

Activa

  31 december 2018 31 december 2017
 

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

Grond 735.000 735.000
Gebouw 404.988 430.138
Installaties / inventaris 26.930 29.924
Techniek 1.155 1.575
  1.168.073 1.196.637

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 3.755  4.955
  3.755  4.955

Vlottende activa
Vorderingen

Debiteuren 928 153
Overige vorderingen 8.411 6.355
  9.339 6.508

Geldmiddelen

Banktegoeden 91.897 70.723
Kas 1.659 2.607
  93.556 73.330
  1.274.723 1.281.430

 

Balans per 31 december 2018

Passiva

  31 december 2018 31 december 2017
 

PASSIVA
Eigen vermogen

Vermogen 1 januari 837.922 854.209
Resultaat boekjaar -18.661 -16.287
  819.261 837.922

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 388.450 388.450
  388.450 388.450

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.690 3.535
Te betalen kosten 60.122 51.523
  67.122 55.058
  1.274.723 1.281.430

 

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

  jaar 2018 jaar 2017
 

Baten:

Bijdrage gemeenteleden en vaste gasten 212.067 191.312
Overige inkomsten 14.521 21.557
  226.588 212.869

Lasten:

Vaste lasten 26.946 29.026
Personeelskosten 109.464 106.752
Taakgroep raad 4.569 2.829
Taakgroep kinderwerk 3.000 7.800
Taakgroep jeugdwerk 1.724 2.291
Taakgroep diensten 2.462 945
Taakgroep gemeentezorg 3.479 3.288
Taakgroep muziek 5.400 5.100
Taakgroep onderwijs 265 121
Taakgroep zending 22.065 21.825
Taakgroep beheer 15.170 10.551
Taakgroep financiën 0 8
Taakgroep secretariaat 6.808 6.930
Reserveringen onderhoud 12.850 5.000
Rente en kosten bank 2.202 1.097
Niet gebudgetteerde uitgaven 6.645 3.123
  223.049 206.686
Saldo baten en lasten 3.539 6.183
Afschrijvingen 22.2500 22.470
Resultaat -18.661 -16.287

 

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Op 1 januari 2006 is de verkrijgingsprijs van de inventaris en de techniek gebaseerd op de verzekerde waarde. De afschrijvingen bedragen en vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Grond: 0%
Gebouw: 3,33 – 20%
Installaties/inventaris: 6,67 – 20%
Techniek: 20%

Financiele vaste activa
Overige vorderingen De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Geldmiddelen
De geldmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan een jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit giften en van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben c.q. de prestaties zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen en giften, alsmede de in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en/of goederen.

Directe kosten
Onder de directe kosten worden verstaan de direct aan de geleverde diensten en goederen toe te rekenen kosten.

Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten, alsmede overige financieringskosten.

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

*

Contactgegevens:
*Verplichte velden

*
*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden