Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31 december 2017

Activa

                                                31 december 2017                  31 december 2016
                                                                 €                                                 €
ACTIVA
Vaste activa
Materiele vaste activa
Grond                                                 735.000                                   735.000
Gebouw                                             430.138                                   424.690
Instalaties / inventaris                         29.924                                    33.078
Techniek                                                 1.575                                      1.995
                                                        1.196.637                              1.194.763

Financiele vaste activa

Overige vorderingen                             4.955                                       6.955
                                                             4.955                                       6.955

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren                                              153                                       1.257
Overige vorderingen                            6.354                                       8.390
Overlopende activa                                     0                                       2.390
                                                            6.507                                      12.037

Geldmiddelen
bank tegoeden                                  70.791                                      83.877
Kas                                                      2.540                                               0
                                                          73.331                                      83.877

                                                     1.281.429                                 1.297.632

Balans per 31 december 2017

Passiva

                                                     31 december 2017                  31 december 2016
                                                               €                                             €
PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen 1 januari                          854.209                                    863.226
Resultaat boekjaar                            -16.287                                      -9.017
                                                         837.922                                    854.209

Langlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen      388.450                                   388.450
                                                         388.450                                    388.450

Kortlopende schulden
Crediteuren                                          3.535                                        2.361
Te betalen kosten                              51.523                                       52.612
                                                          55.058                                       54.973

                                                      1.281.429                                  1.297.632

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

                                                  31 december 2017                 31 december 2016
                                                                €                                                   € 
Baten:
Opbrengsten                                       212.870                                   217.185
Directe kosten                                         1.915                                       1.348
                                                            210.955                                   215.837

Lasten:
Personele kosten                                 104.150                                  100.110
Afschrijvingen materiele vaste activa     22.470                                    22.200
Huisvestingskosten                                21.898                                    27.221
Gemeentelijke kosten                            42.809                                    40.917
Kosten werkgroepen                               4.109                                      1.718
Techniekkosten                                        5.100                                      5.100
Kosten jeugd                                           2.290                                      2.097
Algemene kosten                                   11.307                                    12.511
                                                            214.133                                  211.874

Saldo baten en lasten                            -3.178                                      3.963
Rentebaten                                                  16                                          119
Rentelasten                                          -13.126                                   -13.099
Som der financiele baten en lasten      -13.109                                   -12.979
Resultaat                                              -16.287                                     -9.017

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de verwachte economische levensduur. Op 1 januari 2006 is de verkrijgingsprijs van de inventaris en de techniek gebaseerd op de verzekerde waarde. De afschrijvingen bedragen en vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Afschrijvingspercentages:
Grond: 0%
Gebouw: 3,33 – 20%
Installaties/inventaris: 6,67 – 20%
Techniek: 20%

Financiele vaste activa
Overige vorderingen De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Geldmiddelen
De geldmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. Het betreft de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan een jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar, is opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan een jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit giften en van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben c.q. de prestaties zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten
Onder opbrengsten wordt verstaan de van derden ontvangen bijdragen en giften, alsmede de in rekening gebrachte bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten en/of goederen.

Directe kosten
Onder de directe kosten worden verstaan de direct aan de geleverde diensten en goederen toe te rekenen kosten.

Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Financiele baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten, alsmede overige financieringskosten.

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*
*Verplichte velden

*

Contactgegevens:
*Verplichte velden

Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl).

*

Contactgegevens:*Verplichte velden

*

Contactgegevens:*Verplichte velden